Ario Services NV
Leuvensesteenweg 222 – 3290 Diest
(+32) 472 29 02 91 – info@ario.be
BTW: BE 0534.620.349

 

ARIO Services NV

ALGEMENE VOORWAARDEN
AANKOOPOVEREENKOMST ARIO

 

1. Definities

 

 • Ario Producten
  Term die verwijst naar het gamma van producten en diensten aangeboden door Ario Services NV, zoals o.a. Ario Hardware, Ario support, Ario software, Ario Licenties, Ario Prijslijst, Ario Documentatie, Ario Handleiding, Installatie, Field-interventie, Ario abonnement, RMA, etc.
 • Ario Hardware
  Alle hardware en hardware accessoires vermeld in de offerte en/of de Ario prijslijst en omvat (in enkelvoud of samengesteld) o.a. één of meerdere van de volgende zaken:

  • Ario Controller Unit
  • Ario Sensor Unit
  • Ario Installatie kit (incl kable en bestigingsmateriaal)
  • Etc.
 • Ario Software
  Alle software vermeld in de offerte en/of de Ario prijslijst. Deze omvat o.a.
  – Ario online webapplicatie
 • Ario Standard Operating Procedures (“SOP”)
  Handleiding inzake de standaard werkwijze van Ario Services NV, zoals gewijzigd van tijd tot tijd, en waarin onder meer (zonder hierbij limitatief te zijn) een overzicht gegeven wordt van de Ario operations diensten, alsook het toepassingsgebied, de voorwaarden en modaliteiten van de helpdesk, de naverkoop/technische dienst, roll-out, installaties en interventies. De Ario Standard Operating Procedures worden als bijlage gehecht aan onderhavige algemene voorwaarden en vormen één integraal geheel met deze Overeenkomst.
 • Producten van Derden Leveranciers:
  De producten (hardware en/of software) van Derden Leveranciers die Ario Services NV mee heeft opgenomen in haar gamma, prijslijst en/of offerte, zo onder meer – zonder hierbij limitatief te zijn
 • Derden Leveranciers:
  Derde partijen, meer specifiek Ario partners, producenten en/of leveranciers van hardware en/of software die Ario Services NV mee heeft opgenomen in haar gamma, prijslijst en/of offerte, zo onder meer – zonder hierbij limitatief te zijn
 • Producten:
  Ario Producten en/of Producten van Derden Leveranciers
 • Installatie:
  de initiële installatie en/of activatie van de Producten en/of hardware van Derden Leveranciers
 • Field-Interventie:
  elk(e) nazicht, aanpassing, reparatie en/of uitbreiding van een installatie en/of elke vervanging van de Ario Hardware en/of hardware van Derden Leveranciers, eventueel remote.
 • GPRS SIM Card:
  de SIM card met GPRS functionaliteit die wordt ingebouwd in bepaalde Ario Hardware en/of hardware van Derden Leveranciers
 • Ario abonnement:
  het geheel van diensten dat wordt afgesloten voor een bepaalde periode en minstens het geheel bestaande uit de Ario Online Webapplicatie (inclusief Ario Support) en het GPRS- abonnement
 • Ario Online Webapplicatie:
  het geheel van functionaliteiten dat beschikbaar is in de Ario online applicatie (via www.ario.be) en dat beveiligd is met een gepersonaliseerde gebruikersnaam en paswoord
 • RMA Procedure:
  RMA (Return Merchandise Authorization): de procedure om defecte Ario Hardware en/of hardware van Derden Leveranciers te laten behandelen voor reparatie, vervanging of omruiling.
 • Algemene (Licentie)voorwaarden van Derden Leveranciers:
  De algemene (licentie)voorwaarden met betrekking tot software en/of hardware van derde partijen, zoals gewijzigd van tijd tot tijd, zoals o.a., maar niet beperkt tot de algemene (licentie)voorwaarden van derden op PDA’s en PND’s. Een overzicht van de toepasselijke Algemene (Licentie)voorwaarden van Derden Leveranciers zal aan onderhavige algemene voorwaarden worden gehecht en vormen één integraal geheel met deze Overeenkomst.
 • Ario Services NV:
  Ario Services NV met maatschappelijke zetel gelegen te Leuvensesteenweg 222 3290 Diest en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven (BTW BE) 050534.620.349
 • Klant:
  de klant zoals gespecifieerd in de bestelbon
 • Partij(en):
  de Klant en/of Ario Services NV.
2. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden en de eventuele Algemene (Licentie)voorwaarden van Derden Leveranciers zijn van toepassing op al uw orders.

Al onze overeenkomsten met onze klanten worden geacht gesloten te zijn onder deze algemene voorwaarden en de eventuele Algemene (Licentie)voorwaarden van Derden Leveranciers die integraal deel uitmaken van deze Overeenkomst. Door de verpakking van de Producten te openen en/of de Producten te installeren of down te loaden of in gebruik te nemen, aanvaardt de Klant en neemt hij kennis van onderhavige algemene voorwaarden alsook van de eventuele Algemene (Licentie)voorwaarden van Derden Leveranciers.

Deze Algemene Voorwaarden en (software)licenties maken één geheel uit met onze offertes en bevestigingen.

Deze voorwaarden bevatten de volledige weergave van de rechten en plichten tussen Partijen met betrekking tot de aankoop van de Producten en treden in de plaats van alle voorgaande overeenkomsten, algemene voorwaarden en voorstellen, verbintenissen, zowel mondeling als schriftelijk die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, zelfs als deze voorwaarden anders zouden bepalen. In geen geval zal Ario Services NV de voorwaarden van de Klant stilzwijgend of impliciet aanvaarden.

De rechtsverhouding tussen Ario Services NV en de Klant wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, de offerte, de bestelbon, de facturen, de Ario Standard Operating Procedures, en de eventueel van toepassing zijnde Algemene (Licentie)voorwaarden van Derden Leveranciers (hierna gezamenlijk aangeduid als de ‘Overeenkomst’). De Overeenkomst vernietigt en vervangt alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van deze Overeenkomst zouden voorafgaan.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de onderhavige algemene voorwaarden, de Ario Standard Operating Procedures, de bijzondere voorwaarden en de Algemene (Licentie)voorwaarden van Derden Leveranciers zal de volgende hiërarchie in acht worden genomen:

1. Bijzondere voorwaarden;
2. Algemene (Licentie)voorwaarden van Derden Leveranciers;
3. Onderhavige algemene voorwaarden;
4. Ario Standard Operating Procedures.

Als Ario Services NV enige bepaling uit deze algemene voorwaarden niet toepast, of afstand doet van haar rechten op enig punt, zal dit nimmer kunnen worden uitgelegd in die zin, dat Ario Services NV deze algemene voorwaarden in het algemeen buiten toepassing wil laten, respectievelijk in het algemeen afstand zou willen doen van haar rechten uit deze algemene voorwaarden.

3. Orders

De door de Klant geplaatste order zal enkel tot een koopovereenkomst leiden onder de voorwaarden bepaald in deze Overeenkomst. Ario Services NV behoudt zich de eigendom voor van de geleverde Ario Hardware en/of hardware van Derden Leveranciers tot dat de Klant de factuur volledig betaald heeft. Alle SIM kaarten en de geassocieerde abonomenten blijven ten alle tijden eigendom van Ario Services NV.

Ario Services NV behoudt zich het recht voor om alle orders volledig of gedeeltelijk te verwerpen of om een maximum orderbedrag toe te passen.
Alle orders worden geplaatst onder voorbehoud van beschikbaarheid van voorraad. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de juiste selectie van van de Producten, welke voldoen aan zijn wensen en het gebruik wat hij ervan verwacht. Degene die de order voor de Klant plaatst, zal de bevoegdheid hebben om de vennootschap van de Klant te kunnen verbinden.
Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant tevens alle prijselementen vermeldt op de prijslijst. De Klant kan deze prijslijst aanvragen of terugvinden in de offerte.

4. Prijs – factuur – betaling

De prijzen in de Ario prijslijst zijn exclusief BTW. Transport- en administratiekosten (indien van toepassing) komen bovenop de prijs die in de Ario prijslijst wordt vermeld. Alle belastingen en heffingen van overheidswege die aan de order verbonden zijn, indien van toepassing, zijn voor rekening van de Klant. De prijzen zijn te allen tijde onder voorbehoud van prijswijzigingen, bijvoorbeeld ingevolge prijswijzigingen doorgedrukt door Derden Leveranciers. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst kunnen meegedeelde prijzen aldus wijzigen.

Alle overige lasten, kosten en belastingen voortvloeiend uit onderhavige voorwaarden of uit haar uitvoering, zijn ten laste van de Klant. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, welke Ario Services NV ter inning van enig aan haar verschuldigd bedrag mocht maken, komen eveneens ten laste van de Klant.
Het facturatieschema is steeds als volgt:

 • Hardware, Licenties en Accessoires : bij de bestelling van het order
  • Deze factuur omvat steeds alle bestelde Ario Hardware en/of hardware van Derden Leveranciers en/of Ario Licenties en Accessoires, onafhankelijk van hun geplande leverings- en/of installatiedatum.
  • Ario Services NV behoudt zich het recht voor om de levering uit te voeren na ontvangst van de betaling van deze factuur.
 • Installatie & abonnementen :
  • Ofwel na installatie en/of levering van de Ario Software en/of software van Derden Leveranciersaan de installateur en/of Klant
  • Ten laatste één (1) maand na plaatsen van de bestelling van het order

Al de facturen van Ario Services NV zijn zonder korting betaalbaar dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum. Het gebrek aan schriftelijk protest van een factuur binnen de 8 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde diensten/Producten in.

Het verstrijken van de betalingstermijn stelt de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning in gebreke. Vanaf het verstrijken van de betalingstermijn is een conventionele moratoire intrest verschuldigd die gelijk is aan de intrestvoet zoals bepaald in artikel 5 Wet Betalingsachterstand (Wet 2.08.2002, BS 7.08.2002), vermeerderd met 3 %. Deze interest wordt vanaf de vervaldag tot op de dag van algehele betaling berekend. Bovendien zal in dergelijk geval een forfaitaire administratieve vergoeding van € 75,-aangerekend worden. Op het onbetaald gebleven bedrag is bovendien een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15 %, de gerechtelijke invorderingskosten zijn niet begrepen in dit schadebeding.

Ario Services NV heeft het recht om een bijkomende schadevergoeding te vorderen voor de gerechtelijke invorderingskosten, zoals o.m. redelijke advocatenkosten. Ario Services NV behoudt het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijke schade.

De prijzen van de abonnementen worden jaarlijks op de verjaardag van de Overeenkomst door Ario Services NV aangepast op basis van volgende formule:
Nieuwe prijs = Basis prijs * (0,2 + 0,8 * Nieuwe index )
Aanvangsindex
Basis prijs: prijs bij aanvang van de Overeenkomst;
Aanvangsindex: de door Agoria gepubliceerde index “referteloonkost nationaal gemiddelde” van de maand die voorafgaat aan de ondertekening van de Overeenkomst;
Nieuwe index: de door Agoria gepubliceerde index “referteloonkost nationaal gemiddelde” van de maand voorafgaand aan de verjaardag van de Overeenkomst.

De Klant is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting van betaling.

Indien de kredietwaardigheid van de Klant daartoe naar het oordeel van Ario Services NV aanleiding geeft, mag Ario Services NV, ook na het sluiten van de Overeenkomst, van de Klant verlangen dat deze de door Ario Services NV gevraagde zekerheid stelt voor de betaling van de nog te leveren diensten en Producten en mag Ario Services NV de uitvoering hiervan opschorten zolang de zekerheid niet werd gesteld.

Indien in de Bijzondere Voorwaarden tussen Partijen is voorzien dat verbonden ondernemingen van de Klant of derden aangewezen door de Klant beroep mogen doen op de geleverde software en hardware, dan blijft de Klant samen met de verbonden onderneming of de aangewezen derde solidair aansprakelijk voor de uitvoering van de betalings – en andere verplichtingen die uit de algemene en bijzondere voorwaarden voortvloeien.

5. Duur – beëindiging van het Ario Abonnement

Het Ario abonnement start in de maand van de levering en/of installatie en/of activatie van de Producten en wordt afgesloten voor een periode van drie (3) jaar en wordt daarna stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van één (1) jaar, behoudens het recht van elke Partij om zich te verzetten tegen de verlenging door het verzenden van een aangetekende brief ten laatste drie (3) maand voor het einde van de lopende Overeenkomst.

De Klant vrijwaart Ario Services NV voor alle schade, claims en aansprakelijkheid die voortvloeit uit het oneigenlijk gebruik van de Klant van de Producten.
Onverminderd haar recht op schadevergoeding, kan Ario Services NV naar haar goeddunken de uitvoering van de Overeenkomst (incl. Ario Abonnement(en)) opschorten, of de Overeenkomst (incl. Ario Abonnement(en)) van rechtswege, zonder ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang ontbinden, door de loutere verzending van een ter post aangetekende brief:

 • ingeval van niet-betaling door de Klant op één enkele vervaldag of niet-naleving door de Klant van enige andere contractuele verplichting;
 • indien de Klant zijn verplichtingen inzake het gebruiksrecht van het Ario Abonnement niet naleeft;
 • in het geval de Klant een uitstel van betaling heeft aangevraagd, of zich in staat van faillissement of staking van betaling bevindt of zijn krediet aan het wankelen is gebracht of kennelijk onvermogend is;
 • ingeval van ontbinding en/of vereffening van de vennootschap van de Klant;
 • indien er op het geheel of een deel van de goederen van de Klant uitvoerend en/of bewarend beslag wordt gelegd op verzoek van een schuldeiser of in geval van andere uitvoerende of bewarende maatregelen ten aanzien van de goederen van de Klant;
 • ingeval van bewijs of ernstige vermoedens van fraude verricht door de Klant;
 • ingeval de Klant weigert de gevraagde inlichtingen te verstrekken of ingeval de Klant onjuiste en/of valse inlichtingen heeft verstrekt.

De ontbindingsmogelijkheid zoals bepaald in artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek, is niet van toepassing.

De Klant zal Ario Services NV vergoeden voor alle op het ogenblik van de beëindiging van de Overeenkomst geleverde en/of bestelde Producten en gepresteerde diensten.
De ontbinding/beëindiging van de Overeenkomst wordt geacht uitwerking te krijgen vanaf de datum van de poststempel op het aangetekend schrijven dat kennis geeft van de ontbinding/beëindiging.

6. Aflevering en verlies risico

Leveringstermijnen zijn indicatief en worden enkel gegeven bij wijze van inlichting. Laattijdige levering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of weigering de Producten in ontvangst te nemen, dan wel de order te annuleren.

De levering van de Producten heeft plaats op de zetel van de Ario Services NV, op uitdrukkelijke vraag van de Klant en tegen vergoeding kan Ario Services NV transport organiseren voor de Klant naar de plaats binnen België aangeduid door de Klant. De Producten worden opgehaald op het adres van Ario Services NV of tegen vergoeding geleverd op het adres en/of zetel van de Klant zoals door de Klant aangeduid bij zijn Orderaanvraag. De Producten worden steeds verzonden op risico van de Klant.

Indien verschillende Producten worden besteld, behoudt Ario Services NV zich het recht voor om ieder van deze Producten apart af te leveren of te activeren. Indien de Klant weigert of verzuimt om het Product in ontvangst te nemen, behoudt Ario Services NV zich het recht voor om de redelijke kosten van het opslaan van de Producten aan de Klant door te rekenen tot aan het moment dat wel afgeleverd kan worden.

De Producten worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden. De Klant kent de Producten, en heeft ze in goede staat bevonden, zowel wat de technische onderdelen als betreft het omhulsel, zonder enige vorm van beschadiging of sporen van ongeval. Eventuele schade of gebreken moeten bij de levering binnen de zeven (7) kalenderdagen schriftelijk en ontegensprekelijk worden vastgesteld.

Vanaf de leveringsdatum draagt de Klant alle risico’s en aansprakelijkheden verbonden met het bezit, het gebruik en de bewaring van de Producten.

De Klant is aansprakelijk voor de stoffelijke en lichamelijke schade, die door het gebruik van het materieel aangebracht wordt aan derden, aan de Klant zelf of aan eigen personeel van de Klant.

7. Installaties/ Field-interventies

De afspraken voor de installatie (oa datum, locatie en aantallen) van de Ario Hardware en/of hardware van Derden Leveranciers wordt in onderling overleg na de tekening van de Bestelbon tussen Partijen vastgelegd, hetzij per mail, hetzij per brief. De werkruimte en faciliteiten ter beschikking gesteld door Klant dienen te beantwoorden aan de wettelijke vereisten. Het toepassingsgebied, de voorwaarden en modaliteiten met betrekking tot Installaties en (field-)interventies worden uitvoerig uiteengezet in de Ario Standard Operating Procedures.

In geval de installatie niet plaatsvindt volgens de gemaakte afspraken, kan Ario Services NV eenzijdig beslissen om:

 • Een nieuwe datum vast te leggen zoals het uitkomt in de planning van Ario Services NV, indien de Klant de installatie tot 48 uur voor de in de bestelbon vastgelegde datum annuleert.
 • Een forfaitair bedrag van 30% van de installatiekost aan te rekenen indien de Klant de installatie annuleert gedurende een periode van 48 uur tot de dag van de installatie zoals overeengekomen in de bestelbon.
 • Een forfaitair bedrag van 60% van de installatiekost aan te rekenen indien de Klant de installatie annuleert op de in de bestelbon overeengekomen datum. Het niet verschijnen op het in de bestelbon vastgelegd tijdstip (i.e. no show) wordt gelijk gesteld met een onder dit punt beschreven annulatie.

Indien op de dag van de installatie wachttijden ontstaan die het gevolg zijn van de afwezigheid van één of meerdere van de ingeplante voertuigen, zal de Klant een forfaitaire schadevergoeding betalen van EUR 50 per uur en per installateur dat moet worden gewacht. Indien de wachttijd meer dan twee (2) uur bedraagt, kan Ario Services NV eenzijdig beslissen om op een later tijdstip terug te komen. De kosten voor dergelijke terugkomst worden berekend op basis van de in de prijslijst vermelde eenheidsprijzen per plaatsing.

Behalve in geval van een herstelling van een installatiefout onder garantie, zijn alle kosten van field interventies voor de rekening van de Klant.

Bijvoorbeeld : Indien een field-interventie gaat over het vervangen van een defecte hardware onder garantie, dan zal de hardware kosteloos vervangen worden, echter zijn de kosten van de field-interventie voor rekening van de Klant.

De installatie van de Ario apparatuur houdt de overdracht van de risico’s in.

8. Eigendom

Ario Services NV behoudt zich de eigendom voor van alle afgeleverde en nog af te leveren Producten totdat de koopprijs voor al deze Producten geheel is voldaan.

Op het moment van volledige betaling verwerft de Klant de eigendom van de Ario Hardware en/of hardware van Derden Leveranciers behoudens voor wat betreft de mogelijke rechten van de licentiegever die op dit product kunnen rusten.

Voor het gebruik van de Ario Software en/of software van Derden Leveranciers verwerft de Klant, na betaling van de factuur, een gebruiksrecht, zoals bepaald in artikel 9 van onderhavige algemene voorwaarden gedurende een looptijd die overeenstemt met de duur van het afgesloten Ario Abonnement, zoals bepaald in artikel 5 van onderhavige algemene voorwaarden.
Bovendien kan Ario Services NV, indien de betaling niet gebeurd is binnen de tien (10) kalenderdagen vanaf de verzending van een aangetekende brief, de verkoop ontbinden per aangetekende brief gericht aan de Klant. In dit geval is de Klant, onverminderd de bovenvermelde intresten, aan Ario Services NV een vergoeding verschuldigd die overeenstemt met 25 % van de bedongen koopprijs.

Indien de Klant zijn betalingen niet nakomt, behoudt Ario Services NV zich het recht voor om de toegang tot de Ario Software en/of software van Derden Leveranciers af te sluiten tot betaling is ontvangen. Een tijdelijke afsluiting van de Ario Software en/of software van Derden Leveranciers geeft de Klant niet het recht de Overeenkomst te beëindigen en/of (verdere) betalingen stop te zetten.

In zover nodig verbindt de Klant er zich toe Ario Services NV schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle vergoedingen, verliezen, aansprakelijkheden, schade, kosten of uitgaven die Ario Services NV kan lijden of kan oplopen als gevolg van een inbreuk op onderhavige algemene voorwaarden en/of de Algemene (Licentie)voorwaarden van Derden Leveranciers en de daaruit vloeiende vorderingen.

Het auteursrecht en andere intellectuele, industriële en/of eigendomsrechten op het Product en op alle kopieën die ervan gemaakt zijn, zijn eigendom van Ario Services NV en/of de Derden Leveranciers van het Product en/of haar leveranciers. De Derden Leveranciers en Ario Services NV staan u slechts toe het Product te gebruiken in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden en Algemene (Licentie)voorwaarden. Alle rechten die niet specifiek worden toegekend in deze Algemene Voorwaarden en Algemene (Licentie)voorwaarden van Derden Leveranciers zijn voorbehouden aan Ario Services NV en/ of haar Derden Leveranciers. Producthandboek(en) of schriftelijk materiaal mag enkel voor eigen gebruik gekopieerd worden. U mag het Product niet kopiëren of op enige andere manier verveelvoudigen.

Het is de Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.

De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat de ontwikkeling van de Producten veel tijd en geld heeft gekost en dat deze vertrouwelijk zijn voor, en een handelsgeheim van, Ario Services NV en/of Derden Leveranciers en/of derden. De Klant zegt toe de Producten in absoluut vertrouwen te houden en de Producten niet openbaar te maken aan derden of hen toegang te verlenen.

Indien geleverde producten door Ario Services NV een of meerdere SIM kaarten bevatten mogen deze sim kaarten niet verwijderd worden uit het product nog mogen deze gebruikt worden voor andere doeleinde dan oorspronkelijk door de fabrikant bedoeld. Eventuele kosten gerelateerd aan het niet opvolgen van deze richtlijn kunnen doorgerekend worden aan de klant inclusief wettelijke kosten gerelateerd aan de overtreding.

9. Gebruiksrecht

Ario Services NV en/of de Derden Leveranciers verlenen aan de Klant een gebruiksrecht op de Ario Software en/of software van Derden Leveranciers. Dit gebruiksrecht is niet-exclusief en kan niet worden overgedragen, noch in sublicentie worden gegeven.

Het gebruiksrecht omvat het gebruik van de Ario Software en het gebruik van de Ario Online Webapplicatie en/of software van Derden Leveranciers, met inachtneming van de functionaliteiten en specifieke kenmerken van de Ario Software en/of software van Derden Leveranciers. De Ario Software, de Ario Online Webapplicatie en/of de software van Derden Leveranciers mogen in elk geval slechts gebruikt worden voor interne doeleinden.

Alle rechten die, krachtens dit artikel, niet uitdrukkelijk aan de Klant werden toegekend, blijven aan Ario Services NV en/of Derden Leveranciers voorbehouden. Het gebruiksrecht van de Klant omvat o.a. niet:

 • Het recht om de Ario Software en/of software van Derden Leveranciers te vertalen, wijzigen, bewerken, of anderszins te veranderen en de resultaten daarvan te reproduceren;
 • Het recht om de Ario Software,de Ario Online Webapplicatie en/of software van Derden Leveranciers ter beschikking te stellen van derden;
 • Het recht om de Ario Software en/of de software van Derden Leveranciers te commercialiseren.

De Klant vrijwaart Ario Services NV voor alle schade, claims en aansprakelijkheid die voortvloeit uit een inbreuk op dit gebruiksrecht.

Op de software van Derden Leveranciers zijn de voorwaarden en modaliteiten met betrekking tot het gebruiksrecht, zoals opgenomen in de betreffende Algemene (Licentie)voorwaarden van deze Derden Leveranciers, integraal van toepassing.

10. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid die Ario Services NV kan oplopen zowel voor de levering van de Producten als voor diensten, vloeit voort uit een inspanningsverbintenis die door de Klant degelijk zal moeten worden aangetoond.

Ario Services NV is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik van het aangekochte Product door de Klant noch voor schade veroorzaakt door het niet naleven van deze algemene voorwaarden, bijzondere voorwaarden en/of de Algemene (Licentie)voorwaarden van Derden Leveranciers door de Klant. De Klant verbindt er zich toe Ario Services NV schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle vergoedingen, verliezen, aansprakelijkheden, schade, kosten of uitgaven die Ario Services NV kan lijden of kan oplopen als gevolg van het gebruik van het Product en/of het niet naleven van de hierboven gestelde voorwaarden door de Klant en de daaruit vloeiende vorderingen en dadingen met eventuele derde partijen.

Behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht zal Ario Services NV enkel gehouden zijn om de door haar veroorzaakte directe schade te herstellen, die veroorzaakt werd door haar tussenkomsten naar aanleiding van huidige Overeenkomst zowel voor de levering van de Producten als voor diensten, dit echter tot maximum 20 procent van de jaarlijkse waarde (excl. BTW) van de bestelling van de Klant en dit ongeacht of de vordering is ingesteld op contractuele dan wel op buitencontractuele grondslag. Bovendien zal, indien de Overeenkomst over meerdere jaren is gespreid, Ario Services NV slechts gehouden zijn tot een maximum van 20% van de waarde (excl. BTW) van het jaar waarin de schade zich heeft voorgedaan.

De Klant dient Ario Services NV schriftelijk op de hoogte te stellen van elke gebeurtenis die haar aansprakelijkheid met zich kan brengen of van elk nadeel dat de Klant ondergaat, binnen de kortst mogelijke tijd en ten laatste binnen vijftien (15) kalenderdagen te rekenen vanaf het ontstaan van deze gebeurtenis of dit nadeel, of, minstens, te rekenen vanaf het ogenblik waarop de Klant er kennis van heeft gekregen. Dit alles teneinde Ario Services NV in de mogelijkheid te stellen de oorsprong en de oorzaken van de schade binnen nuttige termijn vast te stellen. Bij gebreke hieraan behoudt Ario Services NV zich het recht voor elke schadeloosstelling te weigeren en kan Ario NV niet aansprakelijk gesteld worden.

Wordt uitgesloten van aansprakelijkheid:

 • de vergoeding door Ario Services NV voor alle indirecte schade of gevolgschade, waaronder, doch niet limitatief, financiële of commerciële verliezen, winstderving, verhoging van algemene kosten, storing van planning, verlies van verwachte winst, verlies van kapitaal, verlies van cliënteel, schade door bedrijfsstagnatie, gemiste kansen/besparingen, verminderde goodwill, verlies van gegevens, verlies van voordelen, aantasting en verlies van bestanden enz, die voorvloeit uit de uitvoering van huidige Overeenkomst;
 • schade voor derden die de apparatuur niet kunnen gebruiken of geen toegang kunnen krijgen tot de gegevens schade veroorzaakt door de fout en/of nalatigheid van de Klant;
 • schade veroorzaakt door een onbeschikbaarheid/onderbreking van het GPS Signaal, GPRS netwerk en/of defecte SIM card
 • schade veroorzaakt door tijdelijke onbeschikbaarheid/onderbreking van de Producten
 • schade veroorzaakt door verlies aan data
 • de vergoeding van alle directe en indirecte schade veroorzaakt door het gebruik van (i) het geleverde Product zelf en/op het resultaat van de diensten;
 • de vergoeding van schade die geheel of gedeeltelijk veroorzaakt is door software of hardware geleverd of gemaakt door derden, of door enig ander element in het bedrijf van de Klant, of in het bedrijf van de Klant gebracht na de totstandkoming van de Overeenkomst;
 • alle vorderingen door derden tegen de Klant gericht;
 • sociale onrust, stakingen, overmacht, feit van een derde of alle andere omstandigheden onafhankelijk van haar wil.
 • Ario Services NV is evenmin aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een gebrek in de Producten dat tevens ontstaan is door de schuld van de Klant of door een persoon voor wie de Klant verantwoordelijk is.

Onverminderd het bovenstaande , is enkel de Klant aansprakelijk voor het goede beheer en gebruik van de SIM card die zich in de Producten bevindt en draagt de verantwoordelijkheid over het gebruik van deze Sim Card. De kosten voor oneigenlijk gebruik van de SIM card zijn ten laste van de Klant.

De Klant draagt steeds de verantwoordelijkheid voor zijn bestaande infrastructuur (bijvoorbeeld, niet limitatief: hardware, software, websites, databestanden, controle- en beveiligingsprocedures, adequaat systeembeheer etc.) en de goede functionaliteit en veiligheid van al zijn werkmaterialen. Uitsluitend de Klant is verantwoordelijk voor het instellen van procedures die hem toelaten op elk ogenblik verloren of gewijzigde bestanden, gegevens of programma’s te reconstrueren, ongeacht de oorzaak van het verlies of de wijziging. De Klant dient op dagelijkse basis over de nodige back-up kopies van zijn computerprogramma’s, bestanden en gegevens te beschikken. In geval van verlies van data kan Ario Services NV enkel aansprakelijk worden gesteld voor de data die verloren werden tussen het moment van de laatste dagelijkse back-up en het moment van de vaststelling van de bewezen tekortkoming in de geleverde software.

Ingeval de geleverde Producten voor verdere uitbouw of commercialisering worden aangewend, zal de Klant Ario Services NV vrijwaren tegen elke eis tot schadevergoeding door derden ingesteld, zelfs mocht komen vast te staan dat deze zijn oorsprong vindt in de door Ario Services NV geleverde diensten en ontwikkelingen.

Ario Services NV is niet aansprakelijk voor een claim inzake inbreuk op intellectueel eigendomsrechten gebaseerd op:

(i) gebruik van een gewijzigde of oude versie van (een gedeelte van) de ontwikkelingen, indien de inbreuk voorkomen zou zijn door gebruik van de ongewijzigde of laatste versie die Ario Services NV ter beschikking heeft gesteld; of

(ii) informatie, ontwerp, specificaties, instructies, software, gegevens of andere materialen die niet door Ario Services NV werden ontwikkeld.

De aansprakelijkheidsbeperkingen van dit artikel gelden zowel voor het leveren van Producten als voor diensten en blijven van toepassing in het geval Ario Services NV werd ingelicht door de Klant van het bestaan van een reëel risico op schade. Partijen erkennen dat dit een redelijke verdeling inhoudt van het risico.

11. Garantie

De Ario Software wordt geleverd ‘as is’ in de huidige staat en met alle aanwezige fouten. De Klant erkent dat er zich steeds (reken)fouten in voormelde software kunnen voordoen, onder invloed van o.a. lokale omstandigheden en/of onvolledige gegevens of gegevens waarmee voormelde software geen rekening heeft gehouden.

Behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht (en behoudens hetgeen bepaald is in de garantiebepalingen van de Algemene (Licentie)voorwaarden van Derden Leveranciers) waarborgt Ario Services NV de eventuele verborgen gebreken van de Ario Hardware en installatie gedurende de periode van 2 jaar. Elke rechtsvordering inzake voormelde garantie is echter slechts ontvankelijk mits ze ingesteld wordt binnen de termijn van drie (3) maanden na de dag dat de Klant kennis kreeg of behoorde te krijgen van het gebrek.

De garantie inzake de Ario Hardware dekt enkel de vervanging van het defecte stuk, niet de eventuele interventiekosten, verzendingskosten, Etc.

De garantie inzake installatie dekt de eventuele vervanging en herinstallatie kost, onverminderd de toepassing van artikel 7 installatie.
Worden verder in geen geval gedekt: de tussenkomsten tengevolge van enige oorzaak vreemd aan de geleverde diensten, zoals onder meer:

 • verkeerd of abnormaal gebruik (waaronder het langdurig niet-gebruiken van de Suivo Hardware) of bediening (waaronder het zelf openen van de Ario Hardware); nalatigheid van de Klant of zijn aangestelden;
 • door de Klant uitgevoerde manipulaties van de Ario Hardware, zoals o.a. het verwijderen van de Simcard of kabels, …
 • brand; blikseminslag, extreme koude, warmte of vochtigheid, elektriciteitsstoornissen; ongevallen; gebruik in stoffige atmosfeer; statische elektriciteit; onaangepaste omgeving; niet nakomen door de Klant van lokaalspecificaties;
 • elke herstelling of onderhoud, aanpassing of wijziging uitgevoerd door niet Ario Services NV of haar personeelsleden zijn uitgevoerd; In dit geval draagt de Klant alle risico’s voor elke schade die daaruit voortvloeit;
 • overmacht;
 • electriciteitsvoorziening in de wagen (accu)
 • herstel van databestanden;
 • normale slijtage van de Ario Hardware
 • het niet gevolg geven aan de uitnodigingen van Ario Services NV voor specifieke technische nazichten (terugroepacties)
 • schade na diefstal, vandalisme

In afwijking van artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek kan de Klant de herstelling van de Ario Hardware vragen. Indien de herstelling technisch onmogelijk blijkt, komen de Partijen overeen welk middel het best geschikt is om aan de gebreken of aan de niet-conformiteit te verhelpen nl. om de Ario Hardware te vervangen door een gelijkwaardig product of gedeeltelijk terug te betalen (prorata het gebruik : dus bij wijze van voorbeeld na twaalf (12) maanden 0 euro en na zes (6) maanden de helft).

Ario Services NV garandeert niet dat een eventuele tussenkomst van Ario Services NV zal toelaten het ontstane probleem op te lossen of nog dat het gestelde probleem zich na haar interventie niet meer opnieuw zal voordoen, of dat geen andere moeilijkheid meer zal ontstaan ingevolge deze correctie.

Op de Producten van Derden Leveranciers zijn de garantievoorwaarden zoals opgenomen in de betreffende Algemene (Licentie)voorwaarden van deze Derden Leveranciers integraal van toepassing.

12. Support

Alle supportaanvragen mbt de Ario Producten verlopen via het emailadres support@comvoy.be.

13. RMA

RMA aanvragen zullen enkel worden verwerkt en aanvaard na invulling van het RMA formulier en het bekomen van een geldig RMA nummer. Dit formulier is toegankelijk via de Ario Software. De Klant aanvaardt en erkent dat het invullen en verzenden van een RMA formulier een inherente aanvaarding is van de RMA voorwaarden. De RMA is enkel toepasselijk op de Ario Hardware en hardware van Derden Leveranciers die werden aangekocht bij Ario Services NV.

Gedurende de garantieperiode zal Ario Services NV de vervangings- en/of herstellingskosten van terechte en noodzakelijke RMA’s dragen. Eventuele verzendingskosten en eventuele interventie kosten zijn hierin niet inbegrepen en zijn steeds ten laste van de Klant. Voor herstellingen en/of vervangingen buiten de garantieperiode zal Ario Services NV een bestek overmaken aan de Klant.
De kosten voor onnodige en onterechte RMA’s zijn steeds voor rekening van de Klant. Onder onnodige en onterechte RMA wordt o.a. verstaan:

1. Wanneer geen voorafgaande RMA toestemming toegekend werd
2. Toestellen waarbij het defect niet gereproduceerd kan worden in het Ario labo
3. Toestellen waarbij de aard van het defect te wijten is aan misbruik of ongepaste installatie
4. Toestellen waarvan de nodige randapparatuur zoals gps antenne en bekabeling niet meegestuurd wordt
5. Toestellen waarvan de garantie periode reeds afgelopen is
6. Hardware van Derden Leveranciers waarvan de software versie niet up-to-date is
7. Hardware van Derden Leveranciers waar niet eerst een hard reset op uitgevoerd werd
8. Calibratie van de hardware van Derden Leveranciers

De kosten voor onnodige & onterechte RMA’s kan de Klant opvragen bij Ario Services NV, maar bedragen ten minste 75 euro.

14. Overmacht

De Partijen kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen of gebreken in de uitvoering van de Overeenkomst als deze het gevolg zijn van feiten of omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van één van de Partijen, die niet te voorzien zijn, en die niet vermeden kunnen worden.
Op straffe van verval, is de Partij die zich wil beroepen op dergelijke feiten of omstandigheden ertoe gehouden deze feiten of omstandigheden zo snel mogelijk schriftelijk aan de andere Partij bekend te maken, alles in het werk te stellen om de duur ervan tot het strikte minimum te beperken en de andere Partij er eveneens schriftelijk van te verwittigen als deze feiten of omstandigheden beëindigd zijn.

Worden onder meer (niet-limitatief) als gevallen van overmacht beschouwd: brand, terreuracties, oorlog, ongevallen, overheidsmaatregelen, uitzonderlijke verkeershinder en algemene vervoersproblemen, overmacht en/of vertragingen en/of fouten bij de leveranciers en/of derden, gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door de Klant aan Ario Services NV is voorgeschreven, storing van internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, electriciteitsstoring, uitzonderlijke klimatologische omstandigheden zoals sneeuw, stakingen, lock outs, ….

Indien deze feiten of omstandigheden langer dan drie (3) maanden duren, kan elke Partij de Overeenkomst van rechtswege en per aangetekende brief opzeggen zonder dat daardoor enige schadeloosstelling zou verschuldigd zijn. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend zonder dat de Partijen elkaar voor het overige iets verschuldigd zijn.

15. Bescherming persoonsgegevens

De verwerking van uw gegevens heeft als hoofddoel het beheer van onze toekomstige en huidige klanten, hetgeen o.a. omvat het beheer van en de toegang tot het deel van onze website(s) gereserveerd voor onze klanten en het aanbieden en de promotie van Producten en diensten. U kunt toegang verkrijgen tot uw gegevens of de rechtzetting ervan vragen door ons een brief te sturen, vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart. Via dezelfde weg kunt u ons verwittigen indien u de promotionele aanbiedingen van onze Producten en diensten niet meer wenst te ontvangen via telefoon, e-mail of post, met in het bijzonder aanduiding van de bedoelde communicatiemiddelen.

Gegevens welke door het gebruik van de Ario Software en/of Software van Derden Leveranciers werden samengesteld op instructie van de Klant en welke tijdelijk door Ario Services NV en/of Derden Leveranciers worden opgeslagen, blijven de eigendom van de Klant. De Klant blijft als enige verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die krachtens deze Overeenkomst worden verwerkt, in het bijzonder in het licht van de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens. Bovendien blijft de Klant als enige verantwoordelijk voor het bepalen van de doelstellingen waarvoor Ario Services NV en/of Derden Leveranciers krachtens de Overeenkomst persoonsgegevens verwerkt. Voor alle duidelijkheid erkennen de Partijen dat de Klant optreedt als de verantwoordelijke voor de verwerking en Ario Services NV en/of Derden Leveranciers als de verwerker van de persoonsgegevens die opgeslagen, gebruikt of op andere wijze in het kader van deze Overeenkomst verwerkt dienen te worden, zoals deze termen gedefinieerd zijn in de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens.

De Klant verklaart tenslotte dat hij alle noodzakelijke goedkeuringen heeft verkregen voor het gebruik en de verwerking van de persoonsgegevens die in het kader van de Overeenkomst worden overgemaakt aan Ario Services NV en/of Derden Leveranciers en de Klant garandeert tevens dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de persoonsgegevens niet onrechtmatig is en geen rechten van derden schendt.

16. Nietigheid

De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van de Overeenkomst zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules. De Partijen zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule met dezelfde of grotendeels dezelfde economische impact als de nietige clausule.

17. Niet-Afwerving

De Klant gaat akkoord niet actief de medewerkers (werknemers en/of zelfstandige consultants) van Ario Services NV, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij het verlenen van de diensten, te benaderen met het oog het engageren ervan, en dit vanaf het begin van uitvoering van de diensten tot twaalf (12) maanden na de einddatum van de diensten, behalve indien beide Partijen schriftelijk anders overeenkomen.

Indien de Klant een medewerker van Ario Services NV contracteert, aanwerft of gebruikt maakt van de diensten van deze medewerker(s), in dienstverband en/of op zelfstandige basis en/of via een vennootschap, dan zal de Klant aan Ario NV een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 50.000 EUR (per inbreuk) betalen, onverminderd het recht van Ario Services NV om een hogere reële schade te bewijzen en hiervoor vergoed te worden. Zulke som zal te betalen zijn op de datum waarop de betreffende medewerker voor het eerst geëngageerd werd of van zijn diensten gebruikt gemaakt werd.

De Klant verbindt er zich toe om de verbintenissen uit onderhavig artikel 17 op te leggen aan de derde partijen waarmee hij samenwerkt en/of contracteert. De Klant maakt zich sterk dat deze derde partijen geen van de medewerkers van Ario Services NV zal benaderen met het oog op het engageren of aanwerven van deze personen.

18. Publiciteit – Vertrouwelijkheid

Onder vertrouwelijke informatie verstaat men alle informatie, van welke vorm dan ook (mondeling, schriftelijk, grafisch, elektronisch, …), die in het kader van deze Overeenkomst tussen de Partijen werd uitgewisseld.
Partijen en hun medewerkers moeten de vertrouwelijke informatie die ze van de andere Partij in uitvoering van deze Overeenkomst ontvangen hebben, geheimhouden. Bovendien kunnen de Partijen de vertrouwelijke informatie enkel gebruiken in het kader van deze Overeenkomst. De Partijen mogen vertrouwelijke informatie niet aan derden bekendmaken zonder de schriftelijke toelating van de andere Partij. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig zijn aangeduid.
De vertrouwelijkheidsverplichting zal blijven bestaan gedurende een periode van één (1) jaar na het eind van deze Overeenkomst, ongeacht de oorzaak van de beëindiging van de Overeenkomst.
Worden niet beschouwd als vertrouwelijke informatie:

 • de informatie die op wettelijke wijze is bekomen bij een derde die door geen enkele vertrouwelijkheidsverplichting of geheimhouding gebonden is;
 • de informatie die een Partij reeds kende vooraleer ze aan haar werd overgemaakt in het kader van deze Overeenkomst;
 • de informatie die een Partij zelf heeft ontwikkeld zonder schending van deze Overeenkomst;
 • de informatie die in het openbaar domein is gevallen zonder de tussenkomst of de fout van de Partij die ze heeft ontvangen;
 • de informatie die door een gerechtelijke of administratieve beslissing publiek moet worden gemaakt.

Ario Services NV mag de Klant opnemen in haar klantenlijst, een beknopte beschrijving van de opdracht publiceren en de naam, merk van de Klant gebruiken voor publiciteitsdoeleinden en PR activiteiten.

19. Onderaanneming – Overdracht

Ario Services NV kan voor de uitvoering van de Overeenkomst een beroep doen op onderaannemers.
Deze Overeenkomst, noch de eruit voortvloeiende rechten of verplichtingen mogen geheel of gedeeltelijk worden overgedragen zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van beide Partijen. Niettegenstaande het voorgaande is Ario Services NV ten alle tijde gerechtigd om deze Overeenkomst, of de daaruit voortvloeiende rechten of verplichtingen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een met haar verbonden vennootschap in de zin van de artikelen 11 en 12 van het Wetboek van vennootschappen, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Klant.

20. Samenwerkingsplicht

Partijen erkennen en aanvaarden dat het welslagen van werkzaamheden op het gebied van informatie- en communicatietechnologie afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking. De Klant zal steeds tijdig alle in redelijkheid door Ario Services NV gewenste medewerking verlenen. Ario Services NV verstrekt de diensten binnen de grenzen van deze Overeenkomst en de door de Klant verstrekte informatie. De Klant erkent dan ook dat de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie cruciaal is om de verplichtingen van Ario Services NV onder deze Overeenkomst na te kunnen komen. De Klant garandeert de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie en vrijwaart Ario Services NV voor elke schade die zou ontstaan door verkeerde of onvolledige informatieverschaffing. De Klant zal Ario Services NV alle informatie, technische of algemene documentatie of andere inlichtingen betreffende de opdracht ter beschikking stellen. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Ario Services NV opgegeven maten, eisen, specificaties van de diensten en andere gegevens. Ario Services NV is niet verantwoordelijk voor verkeerde, ontbrekende of conflicterende instructies van de Klant.

Ario Services NV voert deze Overeenkomst uit in alle vrijheid, zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Er bestaat geen hiërarchische verhouding tussen Klant en Ario Services NV (of de medewerkers, uitvoerders, onderaannemers, leveranciers waarop Ario Services NV een beroep doet voor de uitvoering van de Overeenkomst).

21. Bewijs

Ongeacht de aard en/of de waarde van de te bewijzen rechtshandeling mag Ario Services NV deze steeds bewijzen aan de hand van volgende bijkomende bewijsmiddelen: kopie of reproducties in welke vorm ook (doorslag, fotokopie, microfilm, scan, …), via informatiedrager, fax, telex en email. Die bewijsmiddelen hebben dezelfde bewijskracht als een onderhandse akte opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van het Belgische Burgerlijk Wetboek.

22. Rechtsverwerking/rechtsafstand

Het nalaten door een Partij om enige bepaling van deze Overeenkomst af te dwingen, tast in generlei opzicht het recht van de betrokken Partij aan om alsnog volledige nakoming door de andere Partij te vorderen. Het berusten in een schending door de andere Partij van een verplichting impliceert geen afstand van de uit die verplichting voortvloeiende rechten.

23. Wijzigingen

Geen amendement dat de Overeenkomst wijzigt, er iets aan toevoegt of weglaat, of ze beëindigt, zal aan de andere Partij kunnen worden tegengeworpen tenzij deze schriftelijk is opgemaakt en is ondertekend door de Partijen.

24. Voortbestaan

Alle bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden die naar hun aard bestemd zijn zich uit te strekken tot na de beëindiging van of het verstrijken van een verkoop of licentie van de Producten, zullen van kracht blijven.

25. Beperkingen

Het verhuren, uitlenen, publiekelijk presenteren, vertonen of uitzenden of enige andere vorm van distributie van de Producten is verboden. Behalve zoals toegestaan door het toepasselijke recht, zal de Klant de Producten of enig gedeelte daarvan niet wijzigen, analyseren door middel van reverse engineering, de Producten decompileren of demonteren, de encryptie verbreken of te omzeilen noch derden toestaan of in de gelegenheid stellen dit te doen.

26. Rechtskeuze en bevoegde rechtbanken

Gerechtelijke bevoegdheid
De huidige Overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. Het Weens Koopverdrag van 1980 wordt hierbij voor wat betreft deze Algemene Voorwaarden buiten toepassing verklaard. In geval van geschillen betreffende de uitvoering en/of interpretatie van huidige Overeenkomst die niet kunnen worden geregeld via een minnelijke schikking, zullen uitsluitend de Rechtbanken te Antwerpen (Afdeling Antwerpen) bevoegd zijn. Geen enkele vordering kan door de Klant worden ingesteld met betrekking tot de geleverde prestaties meer dan zes (6) maanden na het voorval dat aanleiding gaf tot die vordering en/of indien de Klant binnen de maand nadat het voorval zich voordeed, hiervan Ario Services NV niet in kennis heeft gesteld.